મેરે સપનોં કા વો…ડ્રીમ બોય

કિસી શાયર કી ગઝલ….ડ્રીમગર્લકિસી ઝીલ કા કમલ…..ડ્રીમગર્લ ડ્રીમગર્લ…શું માત્ર છોકરાઓને જ ડ્રીમગર્લ હોઈ શકે? શા માટે…

કાળઝાળ ગરમીથી ધગતી ધરા… માણીએ રંગ વસંતના અવનવા…

શિયાળાની વિદાય સાથે જ ઉનાળાએ દેખા દઈ દીધી છે. લીલીછમ ધરતી હવે બળવા લાગી છે, તાંબાવર્ણો…